หมวดสินค้าหลัก

POL3301 / PA270 สรุปนโยบายสาธารณะ

ผู้เข้าชม 15,046 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL3301S
  • ราคาพิเศษ : 42 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL3301 / PA270 สรุปนโยบายสาธารณะ

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย

ส่วนที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย

               บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 

               บทที่ 2 กระบวนการของนโยบาย

               บทที่ 3 วิวัฒนาการในการศึกษานโยบายสาธารณะ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์นโยบาย และการกำหนดนโยบาย

             บทที่ 4 การวิเคราะห์นโยบาย

             บทที่ 5 การกำหนดนโยบาย

             บทที่ 6 ทฤษฎีและเทคนิคในการวิเคราะห์นโยบาย

ส่วนที่ 3 การนำนโยบายไปปฏิบัติ

             บทที่ 7 แนวคิดเบื้องต้นในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

             บทที่ 8 ทฤษฎีและเทคนิคในการนำนโยบายไปปฏิบติ

ส่วนที่ 4 การประเมินผลนโยบาย

             บทที่ 9 แนวคิดเบื้องต้นในการประเมินผลนโยบาย

             บทที่ 10 ทฤษฏีและเทคนิคในการประเมินผลนโยบาย

ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และข้อมูลเพิ่มเติม

              บทที่ 11 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 -12

              บทที่ 12 รัฐธรรมนุญฯ พ.ศ. 2560 : แนวนโยบายแห่งรัฐ

              บทที่ 13 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

              บทที่ 14 Thailand 4.0

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL3301 / PA270

Close หน้าต่างนี้
Go Top