หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 740 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1925
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46333-8-4

พิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2562

จำนวน: 257 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone

สารบัญ

*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                     

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                

  *แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                 

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                               

  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                 

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.                         

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              

*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         

*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                       

*การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย                                                                                              

*การติดตามประเมินผลและโครงการ                                                                                 

*แนวข้อสอบ การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมการศึกษา         

*การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551               

*การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย                                                                                        

*การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ                                                                                            

*การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต                                                                                       

*การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง                                                       

*แนวคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต                                                                                 

*การสื่อสารและการประสานงาน                                                                                      

*การนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                         

*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                         

*การวัดและประเมินผล                                                                                               

*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผล                                                                            

*แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน                                                            

*แนวข้อสอบ การติดตามประเมินผล โครงการ                                                                

*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.  

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) / สังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top