หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี (TBC)

ผู้เข้าชม 1,100 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1996
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี (TBC)

ISBN .978-616-46337-1-1

พิมพ์เมื่อ : สิงหาคม 2562

จำนวน: 229 หน้า

รูปแบบ   : รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           

*การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย                                                                               

*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์                                                                                           

*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         

*ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ                                                                                    

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ                                                                            

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                              

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top