หมวดสินค้าหลัก

LAW2105 / LAW2005 / LA205 /LW209 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย เเลกเปลี่ยน ให้

ผู้เข้าชม 1,406 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2105S
  • ราคาพิเศษ : 66 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2105 / LAW2005 / LA205 /LW209  สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย เเลกเปลี่ยน ให้

สารบัญ

ข้อความเบื้องต้น

ส่วนที่ 1 ลักษณะซื้อขาย

หมวดที่ 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย

     บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาซื้อขาย

     บทที่ 2 ทรัพย์สินที่ซื้อขาย

     บทที่ 3 บุคคลที่มีสิทธิ์ทำสัญญาซื้อขาย

     บทที่ 4 เปรียบเทียบสัญญาซื้อขายกับสัญญาอื่นๆ

     บทที่ 5 ประเภทของสัญญาซื้อขาย

     บทที่ 6 แบบของสัญญาซื้อขาย

     บทที่ 7 หลักฐานที่จะฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาซื้อขาย

     บทที่ 8 การโอนกรรมสิทธิ์

หมวดที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขาย

     บทที่ 1 การส่งมอบและวิธีการส่งมอบ

     บทที่ 2 การส่งมอบทรัพย์สินขาดตกบพพร่อง ล้ำจำนวน หรือระคมกับทรัพย์สินอื่น 

     บทที่ 3 ความรับผิดในความชำรุดบกพร่่องของทรัพย์สินที่ขาย

     บทที่ 4 ความรับผิดในการรอนสิทธิ

     บทที่ 5 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด

หมวดที่ 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ

หมวดที่ 4 การซื้อขาย เฉพาะอย่าง

    บทที่ 1 ขายฝาก

    บทที่ 2 ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ ขายทอดตลาด

ส่วนที่ 2 ลักษณะการแลกเปลี่ยน

ส่วนที่ 3 ลักษณะให้ 

     บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของาสัญญาให้

     บทที่ 2 การถอนคืนการให้

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

  

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2105 / LAW2005 / LA205 / LW209

Close หน้าต่างนี้
Go Top