หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ(ด้านปฏิบัติการพิเศษ) กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI (Campus Academy)

ผู้เข้าชม 639 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA001
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ(ด้านปฏิบัติการพิเศษ) กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 

ISBN .

พิมพ์เมื่อ :  ธันวาคม 2562

จำนวน: 227 หน้า

 
รูปแบบ   :  รูปเล่ม เข้าเล่มสันกาว 
 

คู่มือเฉลยข้อสอบตามหลักสูตรปัจจุบัน

*วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

   ความรู้เกี่นวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่

   กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

   กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน

   กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

   กฎหมานว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

*วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

   ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ละอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง)

   ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

*วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

   ประมวลกฎหมายอาญา

   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

   กฎหมายลักษณะพยาน 

   ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 

   สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

 

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

Close หน้าต่างนี้
Go Top