หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ(ด้านคดีการเงิน การธนาคาร และการฟอกเงิน) กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI (Campus Academy)

ผู้เข้าชม 553 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA003
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5 %
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีการเงิน การธนาคาร และการฟอกเงิน) กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 

ISBN .

พิมพ์เมื่อ :  ธันวาคม 2562

จำนวน: 353 หน้า

 
รูปแบบ   :  รูปเล่ม เย็บแม๊ก ปกพลาสติกใส

สารบัญ

*ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ

*อำนาจหน้าที่

*คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ

*วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

*ค่านิยมร่วม (Core Value)

*ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

*ตราสัญลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบรหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

*พระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

*ข้อบังคับ กคพ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนร่วมกันหรือ การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในคดีพิเศษระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับ พนักงานอัยการหรือ อัยการทหาร พ.ศ.2547

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และฉบับที่2 (2554)

*แนวข้อสอบวิชา พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่8) พ.ศ.2533

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

*แนวข้อสอบ วิชาประมวลกฎหมายอาญา

*แนวข้อสอบ วิชาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

*แนวข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการบัญชี

*องค์ประกอบในงบดุลใช้แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ

*รายการปรับปรุง

*กระดาษทำการ 8 ช่อง

*งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

*ตั่วเงินลดขาดลด

*แนวข้อสอบการวิเคราะห์การเงินและบัญชี

*แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

Close หน้าต่างนี้
Go Top