หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 500ข้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้เข้าชม 356 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV902
  • ราคาพิเศษ : 170 บาท
  • ราคาปกติ 180 ลด5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 500 ข้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี2562 (NV)

พิมพ์     : พฤศจิกายน 2562

จำนวน  : 177 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ 

รวมข้อสอบ 500ข้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิ ป.ตรี) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2562

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับ ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ส่วนที่ 2 นโยบานและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงาน และโครงการการติดตามประเมินผลยนโยบายและโครงการ

ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ส่วนที่ 5 ยุทธศาตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2564)

ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

ส่วนที่ 7 แผนการปฏิรูปประเทศ

ส่วนที่ 8 พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562

เฉลยข้อสอบ 500ข้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิ ป.ตรี) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2562

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Close หน้าต่างนี้
Go Top