หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (TBC)

ผู้เข้าชม 144 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC004
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (TBC)

ISBN .978-616-46342-1-3

พิมพ์เมื่อ :  ธันวาคม 2562

จำนวน: 282 หน้า

 
รูปแบบ   :  รูปเล่ม เข้าเล่มสันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                 

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                    

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                          

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          

*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      

*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

 (High Performance organization ; HPO)                                                                                       

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                    

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                    

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top