หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ปรับปรุงล่าสุดตรงหลักสูตรใหม่ ประจำปี 2563 (TF)

ผู้เข้าชม 853 ครั้ง
 • รหัสสินค้า : TF001
 • ราคาพิเศษ : 276 บาท
 • ราคาปกติ 290 ลด 5%
 • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ปรับปรุงล่าสุดตรงหลักสูตรใหม่ ประจำปี 2563 (TF)

ISBN .978-616-49719-3-6

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 418 หน้า

**** รูปเล่ม สันกาว*****

สารบัญ

หลักสูตรการข้ราชการและหลักสูตรการสอบ ก.พ. 

 1. คณิตศาสตร์
 2. วิชาภาษาไทย
 3. วิชาภาษาอังกฤษ
 4. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ******เพิ่มเติมในการสอบประจำปี 2563 (ตามหลักสูตรใหม่ประกาศ)
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  และแก้ไขเพิ่มเติม
 • หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี (สำนัก ก.พ.)
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 • หน้าที่และความรับผิดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ                                                                                                                                          (1)ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้ราชการพลเรือน พ.ศ.2537                                                                                                                  (2) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • เจตคติ และจริยธรรมข้าราชการ                                                                                                                                                                   (1)พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม                                                                                                                                                         (2)ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                                                                                               (3) จรรยาข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการ                                                                                                                                                                   (1)คุณลักษณะพื้นฐานของข้าราชการไทยในทศวรรษหน้า                                                                                                                                     (2) ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติ                                                                                                                                 (3) 4 พันทธกิจของข้าราชการ 4.0 
 • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 • แนวข้อสอบวิชาความรู้และแนวข้อสอบลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี จำนวน 309 ข้อ
จัดทำโดย... ครูพี่แป้งและคณาจารย์ THE FIRST ติวเตอร์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top