หมวดสินค้าหลัก

หลักสูตรใหม่ ก.พ. กฎหมาย ก.พ. ปรับปรุงล่าสุด ปี2563

ผู้เข้าชม 1,857 ครั้ง
 • รหัสสินค้า : TF002
 • ราคาพิเศษ : 152 บาท
 • ราคาปกติ 160 ลด 5%
 • Share รายการสินค้านี้
หลักสูตรใหม่ ก.พ. กฎหมาย ก.พ. ปรับปรุงล่าสุด ปี2563
 
กฎหมาย ก.พ. ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี สรุปหัวใจสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ 300 กว่าข้อ !!
 
พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2563
จำนวน : 111 หน้า
 
**** รูปเล่ม สันกาว *****
 
สารบัญ
หลักสูตรการสอบข้าราชการและหลักสูตรการสอบ ก.พ. ฉบับใหม่ 
วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  และแก้ไขเพิ่มเติม
 • หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี (สำนัก ก.พ.)
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 • หน้าที่และความรับผิดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ                                                                                                                                (1)ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้ราชการพลเรือน พ.ศ.2537                                                                                                (2) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • เจตคติ และจริยธรรมข้าราชการ                                                                                                                                                            (1)พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562                                                                                                                            (2)ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                                                                                (3) จรรยาข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการ                                                                                                                                                              (1)คุณลักษณะพื้นฐานของข้าราชการไทยในทศวรรษหน้า                                                                                                                  (2) ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติ                                                                                                                (3) 4 พันทธกิจของข้าราชการ 4.0 
 • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 • ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 • แนวข้อสอบวิชาความรู้และแนวข้อสอบลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี จำนวน 300 ข้อ
****เหมาะสำหรับ ผู้สอบที่มีหนังสือ ก.พ. หลักสูตรเก่าแล้วต้องการกฎหมายไปอ่านประกอบเพิ่มเติมในการสอบ****
 
จัดทำโดย... ครูพี่แป้งและคณาจารย์ THE FIRST ติวเตอร์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฎระเบียบข้าราชการพลเรือน (กพ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top