หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือสอบครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี (TBC)

ผู้เข้าชม 708 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE2091
  • ราคาพิเศษ : 220 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK ไฟล์ คู่มือสอบครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี (TBC)

ISBN .

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 265 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)

จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

แนะนำ หากมีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail สามารถเปิดดูข้อมูล e-book ง่ายกว่า HOTMAIL !!

 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone

สารบัญ

*แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์                                                                               

*แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                      

*แนวข้อสอบสรุปเหตุการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา                    

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                     

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                                                                                

*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         

*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                   

*ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563                        

*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                             

*การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต/

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                                                   

*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                   

*การจัดทำฐานข้อมูล                                                                                                   

*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย                                                           

*การดำเนินงาน กศน.ตำบลและบทบาทภารกิจ ของครู กศน. ตำบล

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) / สังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top