หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กทม. วุฒิปริญญาตรี (TT)

ผู้เข้าชม 189 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TT001
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กทม. วุฒิปริญญาตรี

ISBN . 978-616-216-863-5

พิมพ์เมื่อ :  ธันวาคม 2562

จำนวน: 249 หน้า

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

นโยบายกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน)

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว. และ ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ 2560 (ฉบับบใหม่)

ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร (กทม.)

ประเทศไทย 4.0 THAILAND 4.0

Road Map ของ คสช. : บันได 3 ขั้น

โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 

วิสัยทัศน์ ประเทศไทย : 20ปี ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560-2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

หลักธรรมาภิบาล

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คู่มือติดต่อราชการฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต

การทะเบียนปกครอง

พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

สรุป พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ..2457

ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน

ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและการประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558

สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในกาสรพิจราณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

แนวข้อสอบ (ถาม-ตอบ) เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

   เฉลยคำตอบ

แนวข้อสอบ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

   เฉลยคำตอบ

ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

ตัวอย่าง ข้อสอบ / แนวข้อสอบ แผน การวางแผน โครงการ การบริหาร 

   เฉลยแนวคำตอบ

แนวข้อสอบ รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

  เฉลยคำตอบ 

 

จัดทำโดย...สถาบันติว นิติธนิต

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top