หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน. กศน.จังหวัดนราธิวาส (TBC)

ผู้เข้าชม 771 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE2112
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน. กศน.
จังหวัดนราธิวาส (TBC)

ISBN . -

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 240 หน้า

รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)

จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

แนะนำ หากมีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail สามารถเปิดดูข้อมูล e-book ง่ายกว่า HOTMAIL !!

 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone
 
สารบัญ

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                            

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                            

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                       

*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.ประจำปี 2563       

*แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษาไทย       

*แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข                                                                          

*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาไทย                                                                     

*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                             

*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                   

*การจัดทำฐานข้อมูล                                                                                                   

*การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

 การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                      

*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         

*การติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลโครงการ                                                          

*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                       

*แนวข้อสอบ การวางแผน การทำจัดแผน /โครงการ                                                           

*แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                    

*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา                                                                      

*บทบาทหน้าที่และภาระงาน ของครู กศน. ตำบล                                                                            

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานสำนักงาน 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) / สังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top