หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800ข้อ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายงานสอบสวน (สส.1) ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)

ผู้เข้าชม 259 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV911
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 800ข้อ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายงานสอบสวน (สส.1) ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
พิมพ์เมื่อ : กันยายน 2560
ISBN : -
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
               ****พร้อมส่งแบบรูปเล่ม เท่านั้น !! ไม่มีแบบไฟล์ E-BOOK****
ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครฯ
รวมข้อสอบ 1000ข้อ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายงานสอบสวน (สส.1) ประจำปี 2560
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ส่วนที่ 1 ความสามารถทั่วไป
           1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ 
              อนุกรม โจทย์คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
           2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
              อุปมาอุปไมย การสรุปความจากภาษา การสรุปความจากสัญญลักษณ์ การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ส่วนที่ 3 ประมวลกฎหมายอาญา
ส่วนที่ 4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนที่ 5 กฎหมายลักษณะพยาน
             (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
ส่วนที่ 6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ส่วนที่ 7 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
           1 การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)
           2 คำศัพท์ (Vocabulary)
           3 โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence)
           4 หลักไวยากรณ์ (Grammar)
           5 การสนทนา (Conversation)
ส่วนที่ 8 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 9 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
ส่วนที่ 10 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
ส่วนที่ 11 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เฉลยข้อสอบ 800ข้อ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายงานสอบสวน (สส.1)
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

Close หน้าต่างนี้
Go Top