หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ปี2563 (CA)

ผู้เข้าชม 267 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA008
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ปี2563 (CA)
ISBN : 978-616-380-101-2
พิมพ์ : มกราคม 2563
จำนวน : 228 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม เข้าสันกาว
 
สารบัญ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
+ งานธุรการ งานสารบรรณ สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
+ แบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ
+ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แบบสรุป
+ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
+ แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
+ แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ.2529
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
+ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และตรวจเงิน พ.ศ.2555
+ แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน
และตรวจเงิน พ.ศ.2555
+ แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
+ แนวข้อสอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2557)
+ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ
+ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top