หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม.ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 163 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC050
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กทม.ปี 2563 (TBC)

ISBN . 978-616-46345-7-2

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวน: 316 หน้า

รูปแบบ   : รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                   

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                   

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562                                                                                   

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                         

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561                                             

*แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

 พ.ศ. 2561                                                                                                              

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน

และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555                                                                                           

*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                       

*ความรู้เบื้องต้นด้านการบัญชี                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                                                                                 

*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 

*การควบคุมภายใน                                                                                                    

*การกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาล                                                                          

*มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน                                                       

*จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                                

*การวางแผนยุทธศาสตร์                                                                                             

*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                          

*การบริหารโครงการ                                                                                                   

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการองค์กร                                                                           

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                            

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านบัญชี                                                                                    

*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                          

*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top