หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 156 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC051
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 (TBC)

ISBN . BB-129

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวน: 279 หน้า

รูปแบบ   :   รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498                                                                          

*ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์โดยสำนักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ                                              

*พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์

 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                              

*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                    

*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2544                                         

*หลักการติดต่อสื่อสารที่กรุงเทพมหานครใช้อยู่ในปัจจุบัน

ได้แก่  Digital  trunked  radio system  ระบบสารสนเทศต่างๆ                                                      

*หลักปฏิบัติในการติดต่อสื่อสาร                                                                                      

*การใช้วิทยุสื่อคมนาคม การดูแลรักษาเครื่องมือสื่อสาร ในระบบต่างๆ                                            

*การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้ให้เหมาะสม                                                                       

*เทคโนโลยีดิจิตอลในกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน์

และวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย                                                                                        

*การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                       

*ระบบสายส่งกำลัง และระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                      

*ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์                                                                     

*การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ                                                                                          

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสื่อสารชุดที่ 1.                                                                       

*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสื่อสารชุดที่ 2.

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top