หมวดสินค้าหลัก

กฎหมายภาษีอากร ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2565) ขนาดกลาง

ผู้เข้าชม 661 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TJG013
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
กฎหมายภาษีอากร ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2565) ขนาดกลาง
ผู้แต่ง : คณะวิชาการ The Justice Group
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2564
จำนวนหน้า: 538 หน้า
ขนาด : A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
ISBN : 978-616-260-469-0
 
++ประกอบด้วย 
สารบัญ
       พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481
       ประมวลรัษฎากร
   ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น
   ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
+หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
+หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน
     ส่วนที่ 1 การยื่นรายการและการเสียภาษีอากร
     ส่วนที่ 2 การอุทธรณ์
     ส่วนที่ 3 บทกำหนดโทษ
+หมวด 3 ภาษีเงินได้
     ส่วนที่ 1 ข้อความทั่วไป
     ส่วนที่ 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา
     ส่วนที่ 3 การเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
+หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
     ส่วนที่ 1 ข้อความทั่วไป
     ส่วนที่ 2 ความรับผิดในการเสียภาษี
     ส่วนที่ 3 ฐานภาษี
     ส่วนที่ 4 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
     ส่วนที่ 5 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
     ส่วนที่ 6 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและการคำนวณภาษี
     ส่วนที่ 7 การยื่นแบบและการชำระภาษี
     ส่วนที่ 8 เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
     ส่วนที่ 9 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
     ส่วนที่ 10 ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
     ส่วนที่ 11 การจัดทำรายงานและการเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร
     ส่วนที่ 12 อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน
     ส่วนที่ 13 เบี้ยปรับ – เงินเพิ่ม
     ส่วนที่ 14 บทกำหนดโทษ
+หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
+หมวด 6 อากรแสตมป์
     ส่วนที่ 1 การเสียภาษี
     ส่วนที่ 2 เบ็ดเตล็ด
    ส่วนที่ 3 บทลงโทษ
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
พระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502
(ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527
(ฉบับที่ 165) พ.ศ. 2529
(ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534
(ฉบับที่ 315) พ.ศ. 2540
(ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
ฉบับที่ 143 (พ.ศ. 2522)
ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522)
ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)
คำสั่งกรมสรรพากร
ท.ป. 1/2528
ท.ป. 4/2528
        พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528
+หมวด 1 ศาลภาษีอากร
+หมวด 2 ผู้พิพากษาในศาลภาษีอากร
+หมวด 3 วิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
+หมวด 4 การอุทธรณ์
บทเฉพาะกาล
ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 การยื่นคำฟ้อง คำให้การ คำให้การและฟ้องแย้ง
หมวด 3 การชี้สองสถานและการสืบพยาน
หมวด 4 การมาศาลและการให้ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
หมวด 5 การพิพากษาและบังคับคดี
หมวด 6 แบบพิมพ์
 
 
คณะวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ประมวลกฎหมาย / พระราชบัญญัติ / ตัวบท / มาตรา : เล่มกลาง 6*8นิ้ว

Close หน้าต่างนี้
Go Top