หมวดสินค้าหลัก

ก.พ. (ภาค ก.) ความรู้ความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ปี2563 (CA)

ผู้เข้าชม 597 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA011
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
ก.พ. (ภาค ก.) ความรู้ความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ปี2563 (CA)
ISBN : 978-916-380-104-3
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2563
จำนวน : 370 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม สันกาว
         ** ไม่มีส่งแบบไฟล์ Ebook รูปเล่ม เท่านั้น! *****
 
สารบัญ
แนวข้อสอบ ความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรม (จรรยา) ของข้าราชการ
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
แนวข้อสอบ การประเมินสมรรถนะในการทำงาน 
 + ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
โครงสร้างประโยค (sentence Syntax) ประโยค (Sentence Syntax)
Part I : STRUCTURE
Part II : VOCABULARY
General Conversation (สนทนาทั่วไป)
-เรื่องความเข้าใจการอ่านบทความ (Reading Comprehension)
Reading Comprehension 
 + สรุปความรู้เทคนิคการทำข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
ความรู้เรื่องอนุกรม
ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง
ความรู้ความสามารถด้านตัวเลข ความสามารถด้านเหตุผล
ข้อสอบ เรื่องอนุกรม
ข้อสอบ เรื่องสดมภ์
ข้อสอบ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมุลจากกราฟ ตาราง
ข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข ความสามารถด้านเหตุผล
 + สรุปความรู้ เทคนิคการทำข้อสอบวิชาภาษาไทย
พยัญชนะ สระ วรรรยุกต์
พยัญชนะ ไทย (เรื่องพื้นฐานที่ท่านต้องรู้)
สระ (สระเดี่ยว สระประสม) และเครื่องหมายในภาาาไทย
การจำแนกในภาาาไทยและชนิดของคำ (ภาคพิสดาร)
คำเป็น คำตาย คำครุ คำลหุ
คำราชาศัพท์ 
คำในภาษาที่มักเขียนผิด
การใช้คำภาษาไทยที่มักอ่านผิด
การใช้คำผิดความหมาย
การใช้คำเชื่อม บุพบท ลักษณนามผิด
การเรียงลำดับคำหรือกลุ่มคำไม่ถูกต้อง
การใช้คำฟุ่มเฟือย
การใช้คำต่างระดับ
หลักการเรียงประโยค
โวหารและโวหารภาพพจน์ในภาษาไทย
รสของวรรณคดี
การวิเคราะห์บทความสั้น
การวิเคราะห์บทความยาม
ข้อสอบ เรื่องพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
ข้อสอบ เรื่องการใข้คำและกลุ่มคำ
ข้อสอบ เรื่องประโยคบกพร่อง (ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย)
ข้อสอบ เรื่องการเรียงลำดับประโยค
ข้อสอบ เรื่องความงามในภาษาไทย
ข้สอบ เรื่องบทความ
 
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top