หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ภาค ข. กรุงเทพมหานคร ปี2563 (SP)

ผู้เข้าชม 218 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP012
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ภาค ข. กรุงเทพมหานคร ปี2563 (SP)
ISBN : 978-616-216-936-6
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ ปี 2563
จำนวน : 272 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่มสันกาว 
 
                  ***** ไม่มีแบบไฟล์PDF E-BOOK เป็นรูปเล่มเท่านั้น ***** 
 
สารบัญ
กรุงเทพมหานคร
 สัญลัษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร , อำนาจหน้าที่
 คำขวัญ
การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น
ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
การบริหารงานการประชุม
การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น
การจัดระบบงาน
การเลขานุการเบื้องต้น
การจัดทำรายงานและสรุปรายงาน
การรวบรวมข้อมูลสถิติ
งานสารสนเทศ
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
หลักการเขียนหนังสือราชการ
หลักการเขียนหนังสือที่ดี
การจัดทำแผนบริหารราชการ
หลักการประสารงาน
การทำงานเป้นทีม
การติดต่อสื่อสาร
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตีว่าด้วยการลา พ.ศ. 2555
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่2) พ.ศ.2529
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เฉลยคำตอบ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องลูกจ้าง พ.ศ.2535
แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องลูกจ้าง พ.ศ.2535
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาฯ พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
แนวข้อสอบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ.2542
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักาาความปลอดภับเกี่ยวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และที่แก้ไข
แนวข้อสอบ พ.ร.บงอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการพ.ศ. 2558
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top