หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 408 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC055
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 (TBC)
ISBN :
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2563
จำนวน : 275 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร     

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                           

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              

*พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                              

*พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549       

*พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562                                         

*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และการทำงานชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์                                   

*การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

*ความรู้เกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                        

*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)      

*การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)                                             

    «ข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                    

    «ข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                    

    «แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                 

    «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                             

    «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                              

    «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top