หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์ ปี 2563

ผู้เข้าชม 69 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC064
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์ ปี 2563

ISBN . : -

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวน : 269 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์                                                                                           

*ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556                                

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word                                                     

*แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel                                                     

*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft PowerPoint                                               

*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                   

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    

*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              

*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            

*การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                     

*ความรู้ด้านบริหารงบประมาณ                                                                                       

*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                     

*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                        

*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการแพทย์

Close หน้าต่างนี้
Go Top