หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 176 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC071
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 (TBC)

ISBN .: -

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวน: 276 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม เย้บแม็กปกใส 

สารบัญ

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560 

*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                              

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                            

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                  

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                              

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560               

*พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559                                   

*พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                                         

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                               

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                      

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562    

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562      

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562                                               

*หลักการพยาบาลเบื้องต้น  การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR                                                                 

*การควบคุมและป้องกันโรค                                                                                           

*การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ตามกลุ่มวัย                                                                             

*การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค                                                                                   

*งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัย สุขาภิบาลอาหาร                                                     

*งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข

กรรมการชุมชน ประชาชน และเครือข่ายสุขภาพ                                                                       

*การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา การเขียนโครงการและประเมินโครงการ                         

*สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย   

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1                                                                                 

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2                                                                                 

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top