หมวดสินค้าหลัก

พิชิตข้อสอบภาค ก.ก.พ. 4. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 173 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC073
  • ราคาพิเศษ : 304 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
พิชิตข้อสอบภาค ก.ก.พ. 4. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ปี 2563 (TBC)

ISBN .: 978-616-46346-6-0

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวน: 480 หน้า

รูปแบบ   :    รูปเล่มสันกาว

สารบัญ

*วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

*อนุกรม พร้อมเจาะข้อสอบ

*คณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมเจาะข้อสอบ

*การเปรียบเทียบข้อมูล (สดมภ์)

*การสรุปความตามตรรกศาสตร์

*เงื่อนไขสัญลักษณ์ พร้อมเจาะข้อสอบ

*เง่ื่อนไขภาษา พร้อมเจาะข้อสอบ

*อุปมา-อุปไมย พร้อมเจาะข้อสอบ

*ตาราง กราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมเจาะข้อสอบ

**วิชาภาษาไทย (การวิเคราะห์เชิงภาษา)

*การเรียงประโยค พร้อมเจาะข้อสอบ

*ประโยครัดกุมและถูกต้องตามกลักภาษาพร้อมข้อสอบ

*การอ่านและทำความเข้าใจบทความสั้น พร้อมข้อสอบ

*การอ่านทำความเข้าใจบทความยาว พร้อมข้อสอบ

*การอ่านสรุปความและตีความ พร้อมข้อสอบ

*การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ พร้อมข้อสอบ

**วิชาภาษาอังกฤษ

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 1

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 2

*แนวข้อสอบบทสนทนา (Conversation)

*แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)

*เจาะข้อสอบรวม

*เจาะการอ่านเข้าใจบทความ

*วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553   

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553    

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3.

พ.ศ. 2562                                                                                                               

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562                                                                

*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

*หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top