หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 158 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC074
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 (TBC)
ISBN : -
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส (ชีท)
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร

*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                           

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                           

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

*ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544                     

«แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ. 2544    

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                 

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                          

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน

การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560      

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                

*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                      

*แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                   

*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                               

*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                

*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)

 
 
 
จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top