หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนิติกร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 76 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC076
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนิติกร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2563 (TBC)

ISBN .: -

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนหน้า: 268 หน้า

รูปแบบ   :    รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

*พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520                                                                              

*พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535                                                                

*พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546                                                                

*กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2540 )ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2510                

*กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520              

*ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการจัดเก็บรายได้ และการนำส่งรายได้

ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520                                                                                      

*ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต

และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2557                                              

*ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต

และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562                                              

*ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี

การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี                                                       

*ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภท

การใช้น้ำบาดาล พ.ศ. 2559                                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2546                             

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง                                                                   

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                         

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Close หน้าต่างนี้
Go Top