หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 134 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC078
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ปี 2563 (TBC)

ISBN .: -

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนหน้า: 279 หน้า

รูปแบบ   :     รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกิจการยุติธรรม                                                                            

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย                                                                 

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                    

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              

*พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549                                             

*ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565)                               

*การบริหารงานยุติธรรมของประเทศ                                                                                 

*การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรในประเทศไทย                                                             

*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ/บริหารและติดตามแผนงาน/โครงการ                                   

*ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                                                                                      

*หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 16 SDGs                                                                   

*การพัฒนาและจัดทำสถิติข้อมูลตัวชี้วัดในกระบวนการยุติธรรม                                                    

*แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำและนักโทษล้นคุก                                                       

*แนวข้อสอบ การบริหารงานยุติธรรม                                                                             

*แนวข้อสอบ Conversation                                                                                         

*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                      

*การเขียน Writing

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.กิจการยุติธรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top