หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 67 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC083
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 2563 (TBC)
ISBN .: -

พิมพ์เมื่อ :  มีนาคม 2563

จำนวนหน้า: 269 หน้า

รูปแบบ   :   รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส

สารบัญ

*กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.                                                            

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539                                                

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550                          

*พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558                                                  

*คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานราชการ                                                                            

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              

*ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                 

*การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ                                                       

*การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                     

*การคุ้มครองพิทักษ์สตรี                                                                                              

*ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดและบุคคลในครอบครัว                                                

*การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว                                                              

*การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว                                                                         

*การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี                                                 

*การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                      

*การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0                                             

*สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                             

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                             

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Close หน้าต่างนี้
Go Top