หมวดสินค้าหลัก

ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ตรงตามหลักสูตรสำนักงาน ก.พ. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ปี2563 (TT)

ผู้เข้าชม 262 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TT004
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ตรงตามหลักสูตรสำนักงาน ก.พ. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ปี2563 (TT)
ISBN : 978-616-216-939-7
พิมพ์ปี : มีนาคม 2563
จำนวนหน้า : 264 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 
 
ประกอบด้วย
สารบัญ
+ ข้อสอบแบบอนุกรมตัวเลข
+ ข้อสอบคณิตศาสตร์เชิงกล
   เฉลยคำตอบ
+ ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป (พร้อมเฉลย)
+ ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป (พร้อมเฉลย)
+ ความสามารถด้านภาษา
   เฉลยคำตอบ
+ ข้อสอบความเข้าใจภาษา (พร้อมเฉลย)
+ ข้อสอบราชาศัพท์ (พร้อมเฉลย)
+ ข้อสอบการเลือกใช้คำและกลุ่มคำ (พร้อมเฉลย)
+ ข้อสอบการใช้ภาษารัดกุมถูกหลักภาษา (พร้อมเฉลย)
+ ข้อสอบการเรียงลำดับข้อความ (พร้อมเฉลย)
+ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1
   เฉลยคำตอบ
+ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2
   เฉลยคำตอบ
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (พร้อมเฉลย)
+ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562
+ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
+ เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
 
 
จัดทำโดย...สถาบันติว นิติธนิต

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top