หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ (SP)

ผู้เข้าชม 119 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP015
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ (SP)
ISBN : 978-616-216-938-0
พิมพ์ : มีนาคม 2562
จำนวนหน้า : 235 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 
 
ประกอบด้วย
สารบัญ
+ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสัฒนธรรม พ.ศ.2557
+ แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2555 - 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
+ ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2559
+ พระราชบัญญัติวัฒธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553
+ สรุป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
+ ตัวอย่างแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือ พ.ศ.2551
   เฉลยแนวข้อสอบ
+ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
+ แนวข้อสอบ - ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
   เฉลยแนวข้อสอบ
+ การวางแผน
+ การบริหารจัดการองค์กร
+ การบริหารงบประมาณ
+ แนวข้อสอบ เทคเนฌลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   เฉลยคำตอบ
+ ตัวอย่างข้อสอบ / แนวข้อสอบ แผน การวางแผน โครงการ การบริหาร
   เฉลยแนวคำตอบ
+ สังคม วัฒนธรรม
+ ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
+ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
+ อาเซียน
   แนวข้อสอบ อาเซียน : ประชาคมอาเซียน
   เฉลยคำตอบ
   แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
   เฉลยคำตอบ
   แนวข้อสอบ ความเป็นพลเมืองที่ดี
   เฉลยคำตอบ
   แนวข้อสอบ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
   เฉลยคำตอบ
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top