หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน (TBC)

ผู้เข้าชม 282 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC145
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน (TBC)
ISBN : 978-606-24693-9-8
พิมพ์ปี : เมษายน 2562
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 
สารบัญ 

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน                      

*นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                

*หลักการบัญชี                                                                                                          

*การบริหารงบประมาณ                                                                                                         

*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                               

*การควบคุมภายใน                                                                                                     

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549           

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                        

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                        

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                        

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                        

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาที่ดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top