หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 230 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC150
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 63 (TBC)
ISBN :  BB-144
พิมพ์ปี : พฤศจิกายน 2563
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                                                            

*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                      

*ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พ.ศ. 2559                                                                                                               

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2535                                                

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        

*ระเบียบข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ                                                          

*แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ                                         

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง                                                                   

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                              

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                            

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                          

*แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Close หน้าต่างนี้
Go Top