หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 249 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC155
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 63 (TBC)
ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : เมษายน 2563
จำนวนหน้า : 264 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                               

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562   

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                                                                                  

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560    

*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                                  

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                    

*แนวข้อสอบสถานการณ์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมโลก วัฒนธรรม                                          

*ความรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการแปลภาษาอังกฤษ                                                           

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.                                                                               

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.                                                                               

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 3.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top