หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 156 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC156
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 63 (TBC)
ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : เมษายน 2563
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส 
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                   

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                      

*การวางแผน                                                                                                          

*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                        

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               

*การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการ                                                      

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                     

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                                                 

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                               

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2                                                                

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                               

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Close หน้าต่างนี้
Go Top