หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสอบสวน รองสารวัตรสอบสวน ชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก) ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 332 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC158
  • ราคาพิเศษ : 304 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสอบสวน รองสารวัตรสอบสวน ชั้นสัญญาบัตร
(บุคคลภายนอก) ปี 63 (TBC)
ISBN :  978-616-46347-6-3
พิมพ์ปี : พฤษภาคม 2563
จำนวนหน้า : 356 หน้า
รูปแบบ :  เข้าเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                          

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                          

*วิชาภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                     

**ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                               

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                              

*แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                 

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                   

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน                                                           

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)  

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ (Vocabulary)                                        

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)           

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องการสนทนา (Conversation )

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                

*แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                

*แนวกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                              

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                 

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562         

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

Close หน้าต่างนี้
Go Top