หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ส่วนความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกใหม่ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 637 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC187
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ส่วนความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ออกใหม่ปี 2563 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน       

*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                                                                 

*แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น                                              

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4. พ.ศ. 2562              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                                   

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546                                 

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                                      

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                           

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                    

*พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551                                                    

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551                                   

*พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551                                                                        

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551                                                        

*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                             

*แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย                                                                               

*แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม                                                                            

*มาตรฐานวิชาชีพ                                                                                                      

*แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ                                                                                 

*สมรรถนะวิชาชีพครู

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อาชีวศึกษา

Close หน้าต่างนี้
Go Top