หมวดสินค้าหลัก

คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ (TJG)

ผู้เข้าชม 72 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TJG017
  • ราคาพิเศษ : 380 บาท
  • ราคาปกติ 400 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ
ตั้งแต่ พ.ศ.2519 ถึง 2560
ผู้แต่ง : รชฏ เจริญช่ำ
ปีที่พิมพ์:  มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า : 678 หน้า
ขนาด : มาตราฐาน 18.5 x 26 ซม. (A4)
รูปแบบ : ปกอ่อน
ISBN : 9786-16260-438-6
 
รายละเอียด:

ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2519
 + วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญาและกฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 + พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยาน
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2520
 + วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญาและกฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 + พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยาน
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2522
 + วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญาและกฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 + พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยาน
 + ข้อสอบปากเปล่า
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2523
 + วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญาและกฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 + พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยาน
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2526
 + วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลักษณะพยาน
 + วิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและ วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
 + กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง ศาลคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
 + กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
 + กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ และกฎหมายลักษณะล้มละลาย
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2529
 + วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลักษณะพยาน
 + วิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและ วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
 + กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง ศาลคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
 + กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
 + กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ และกฎหมายลักษณะล้มละลาย
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกพร้อมธงคำตอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2530
 + วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลักษณะพยาน
 + วิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและ
 + วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
 + ศาลคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
 + กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
 + กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
 + กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ และกฎหมายลักษณะล้มละลาย
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกพร้อมธงคำตอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2531
 + วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลักษณะพยาน
 + วิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและ วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
 + กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ และ กฎหมายลักษณะล้มละลาย
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2533
 + วิชากฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายลักษณะพยาน
 + กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 + กฎหมายลักษณะพยาน
 + วิชากฎหมายลักษณะล้มละลาย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 + กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
 + กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2536
 + วิชากฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายลักษณะพยาน
 + กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 + กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 + กฎหมายลักษณะพยาน
 + วิชากฎหมายลักษณะล้มละลาย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 + กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
 + กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ
 + กฎหมายลักษณะล้มละลาย
 + พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 + กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวง
 + กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2541
 + วิชากฎหมายอาญา
 + กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 + กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 + กฎหมายลักษณะพยาน
 + กฎหมายลักษณะล้มละลาย
 + พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 + กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
 + กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2542
 + วิชา กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายลักษณะพยาน
 + วิชากฎหมายลักษณะล้มละลาย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 + กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง และกฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2544
 + วิชา กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายลักษณะพยาน
 + วิชากฎหมายลักษณะล้มละลาย, พระธรรมนูญศาลยุติธรรม,
 + กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญา ในศาลแขวง
 + กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการและภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2546
 + วิชากฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 + วิชากฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 + วิชากฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 + กฎหมายล้มละลาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
หรือกฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
 + กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายการค้า ระหว่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ และภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2546/2
 + วิชากฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 + วิชากฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 + กฎหมายล้มละลาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
 + กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 + กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ และภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2547
 + วิชากฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 + กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายล้มละลาย
 + กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและ วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายปกครอง
 + กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2548
 + วิชากฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 + กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายล้มละลาย
 + กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและ วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง หรือ
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
 + กฎหมายปกครอง
 + กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2550
 + วิชากฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 + กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายล้มละลาย
 + กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและ วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
 + กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2554
 + วิชากฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 + กฎหมายลักษณะพยาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายล้มละลาย
 + กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและ วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
+ กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2557
 + วิชากฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 + วิชากฎหมายพยานหลักฐานกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 + กฎหมายปกครอง กฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
 + กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง หรือกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว
 + กฎหมายล้มละลาย หรือกฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558
 + วิชากฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 + วิชากฎหมายพยานหลักฐาน กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 + กฎหมายปกครอง กฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
 + กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง หรือกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายล้มละลาย หรือกฎหมายภาษีอากร
หรือกฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 + วิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559
 + วิชากฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 + วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 + วิชากฎหมายพยานหลักฐาน กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 + กฎหมายปกครอง กฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
 + กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง หรือกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว กฎหมายล้มละลาย หรือกฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 + วิชาภาษาอังกฤษ
คณะวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด คู่มือ สรุป ธงคำตอบ เนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากศาล

Close หน้าต่างนี้
Go Top