หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง  ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 744 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC196
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง  ปี 63 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                                                     

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2554                                                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน

การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วย

งานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 5 ตุลาคม 61)                                                                     

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562)                                                 

*มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

(ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560)                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                                                                                 

*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 

*การควบคุมภายใน                                                                                                    

*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

Close หน้าต่างนี้
Go Top