หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมที่ดิน ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 154 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC200
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมที่ดิน ปี 63 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน         

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                  

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                

*การวางแผน                                                                                                          

*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                        

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 

*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                           

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมที่ดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top