หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 827 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC208
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบเจ้าพนักงานการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 63 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                            

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ

การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                               

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554         

*คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน                                                                            

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ                                                                     

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจสังคม และการเมือง                                                                    

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535                                                                   

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7. พ.ศ. 2552                                                                

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                     

*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint, Internet)              

*แนวข้อสอบอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Close หน้าต่างนี้
Go Top