หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบวิทยาจารย์ (ด้านปกครอง) กรมเจ้าท่า ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 161 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC209
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบวิทยาจารย์ (ด้านปกครอง) กรมเจ้าท่า ปี 63 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                            

*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560                                                                          

*พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481                                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                       

*พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                   

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                              

*แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ                                                                            

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            

*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                   

*แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                      

*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                         

*ความรู้ด้านการสื่อสาร                                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                 

*การฝึกอบรมและเทคนิคการฝึกอบรม                                                                                

*การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่                                                                        

*การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                                   

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            

*แนวข้อสอบ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                    

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเหตุการณ์ปัจจุบันและประชาคมอาเซียน

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมเจ้าท่า

Close หน้าต่างนี้
Go Top