หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 452 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC216
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ ปี 63 (TBC)
ISBN : 978-616-46348-1-7
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า : 285 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ         

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2549                                                                                                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน

และการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ. 2549                                                                                                               

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                             

*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

(High Performance organization ; HPO)                                                                              

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                           

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  1.                                                                     

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  2.                                                                     

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  3.                                                                     

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  4.                                                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงบประมาณ

Close หน้าต่างนี้
Go Top