หมวดสินค้าหลัก

POL2108 ชุดคำบรรยายหลักปฏิบัติการทางการปกครองและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

ผู้เข้าชม 719 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL2108FGS
  • ราคาพิเศษ : 70 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
POL2108 ชุดคำบรรยายหลักปฏิบัติการทางการปกครองและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
สรุปจากตำราเรียนและคำบรรยายของอาจารย์ อัพเดตล่าสุดทุกเทอม 
เนื้อหาประกอบด้วย
ส่วนที่ 1
+ บทที่ 1 การบริหารปกครองสาธารณะ
+ บทที่ 2 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และธรรมาภิบาล
+ บทที่ 3 การใข้อำนาจรัฐ และการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
+ บทที่ 4 แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
+ บทที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับศาลปกครอง
+ บทที่ 6 การวางแนวทางปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ทั่วไปและการบริหารราชการแผ่นดิน
+ บทที่ 7 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจรัฐ
+ บทที่ 8 การจัดการ และดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ส่วนที่ 2
+ บทที่ 1 บทนำ 
+ บทที่ 2 การบริหารปกครองในทางรัฐศาสตร์
+ บทที่ 3 การบริหารปกครองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance)
+ บทที่ 4 บรรษัทภิบาล วิสาหกิจเพื่อสังคมและประชารัฐ
 
โคย... ทีมงานสิงห์รัฐศาสตร์
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ FIRST GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL2108

Close หน้าต่างนี้
Go Top