หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สตม.ข้อสอบมากกว่า 1,100 ข้อ ปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 568 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC232
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สตม.ข้อสอบมากกว่า 1,100 ข้อ ปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46326-6-0

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2562

จำนวน: 287 หน้า

รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน)

*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                           

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                            

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                            

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                            

*วิชาภาษาไทย

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                       

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                      

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                       

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                       

##ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (120 คะแนน)

*พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522                                                                             

        –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

และแก้ไขเพิ่มฉบับที่3 พ.ศ. 2542                                                                            

        –แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                       

        –แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                  

        –แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                  

        –แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน                                                                         

        –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                     

        –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                     

        –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                     

        –แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่3. พ.ศ. 2558      

*กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551                                      

        –แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551        

        –แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1.                      

        –แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 2.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Close หน้าต่างนี้
Go Top