หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1000ข้อ ตำรวจรัฐสภา สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ใหม่ล่าสุดปี 63 (NV)

ผู้เข้าชม 257 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV931
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 1000ข้อ ตำรวจรัฐสภา สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ใหม่ล่าสุดปี 63 (NV)
พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2563
ISBN : -
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
               ****พร้อมส่งแบบรูปเล่ม เท่านั้น !! ไม่มีแบบไฟล์ E-BOOK****
 
 
รวมข้อสอบ 1000ข้อ ตำรวจรัฐสภา ประจำปี 2563
1.ความรู้ความสามารถ กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ส่วนที่ 1 รัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
              และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร์ พ.ศ.2562
           1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
           1.2 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร์ พ.ศ.2562
ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554
              และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
           2.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554
           2.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
ส่วนที่ 3 กฎหมายและกฎระเบียบราชการอื่นที่ใข้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
           3.1 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
           3.2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
           3.3 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
           3.4 กฎหมายว่าด้วยการอำนวยวามสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ
           3.5 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
           3.6 กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
           3.7 กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
           3.8 กฎหมายคุ้มครองผูบริโภค 
2.ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
             การรักาาความปลอดภัยแห่งาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
             สถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา พ.ศ. 2554 
ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา พ.ศ. 2559 
ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
             กฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา กฎหมายปกครอง และกฎหมายมหาชน 
           7.1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
           7.2 กฎหมายอาญา
           7.3 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
           7.4 กฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา
           7.5 กฎหมายปกครอง
           7.6 กฎหมายมหาชน 
ส่วนที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
            และการรักาาความสงบเรียบร้อย และการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัย
ส่วนที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
ส่วนที่ 10 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
 
เฉลยข้อสอบ 1000 ข้อ ตำรวจรัฐสภา ประจำปี 2563
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Close หน้าต่างนี้
Go Top