หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการยุติธรรม สนง.กองทุนยุติธรรม (TBC)

ผู้เข้าชม 601 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC239
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการยุติธรรม สนง.กองทุนยุติธรรม ปี 63 (TBC)
ISBN :   978-616-46348-9-3
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 286 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม เข้าเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนยุติธรรม     

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                   

*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558                

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                            

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

    «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558                                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558                                                              

*ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน

ของกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559                                                                                        

*ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือ

และการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2559                                       

*ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2559                                            

*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                          

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560         

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                        

*หลักสิทธิมนุษยชน                                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ                                                               

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน                                                                           

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจและสังคม                                                            

*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                             

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานกองทุนยุติธรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top