หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (TBC)

ผู้เข้าชม 757 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC246
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 63 (TBC)
ISBN :   ---
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                                      

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                               

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ                                                                             

*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                 

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                               

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                               

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                               

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Close หน้าต่างนี้
Go Top