หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนง.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (TBC)

ผู้เข้าชม 913 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC247
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนง.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (TBC)
ISBN :   978-616-46322-5-7
พิมพ์ปี : ธันวาคม 2563
จำนวนหน้า : 260 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ  

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                                 

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                  

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560                                                                                                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560                                       

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*หลักการเขียนหนังสือราชการ                                                                                         

*หลักการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ                                                                                        

*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                         

*การบริหารจัดการ                                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  

*การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                     

*แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ                                                                             

*แนวข้อสอบด้านการประชาสัมพันธ์                                                                              

*แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                       

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                  

*แนวข้อสอบสถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                               

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Close หน้าต่างนี้
Go Top