หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (TBC)

ผู้เข้าชม 1,726 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC248
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สนง.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (TBC)
ISBN :   978-616-46322-4-0
พิมพ์ปี : ธันวาคม 2562
จำนวนหน้า : 252 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                                                                    

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก วัฒนธรรม ยุทธศาสตร์                                                                                     

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                         

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                        

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560                                                                                          

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

*พ.ศ. 2549                                                                                                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

*พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2560                                                                                     

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  ชุดที่ 1  200 ข้อ                      

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  ชุดที่ 2                                               

*เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554                                                                                        

*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                                                                      

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                                            

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ชุดที่ 1               

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ชุดที่ 2               

*เจาะข้อสอบระเบียบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544           

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Close หน้าต่างนี้
Go Top