หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 63(TBC)

ผู้เข้าชม 265 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC303
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 63(TBC)
ISBN :  978-616-46350-5-0
พิมพ์ปี : สิงหาคม 2563
จำนวนหน้า : 265 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                                                                

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505                                                                               

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561                   

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562                                                            

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562                                                

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชพ.ศ. 2550      

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2555                                

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2552      

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล

พ.ศ. 2553                                                                                                               

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ

ผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2546                                     

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557                                   

นโยบายรัฐบาล ปี 2563                                                                                             

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                    

แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา                                                                  

แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                    

แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                    

แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

หลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกิจการพระพุทธศาสนา                                                                  

ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในโลก                                                                              

หลักพระธรรมวินัยที่สำคัญ                                                                                            

แนวข้อสอบ ความรู้ทางพระพุทธศาสนา                                                                     

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                                          

แนวข้อสอบ สถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                       

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top